tipobet bets10

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Τροποποίηση Καταστατικού από τη Γ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β. της 18ης Νοεμβρίου 2018

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 4026/1972 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας). Το  Καταστατικό της Ομοσπονδίας, που εγκρίθηκε με την πιο πάνω απόφαση και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας και το οποίο ακολούθως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 909/1977 και 3606/1978 αποφάσεις του ίδιου πιο πάνω δικαστηρίου, με την υπ’ αριθ. 6013/1999 και 3064/2005 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ  1

IΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜIΑ – ΕΔΡΑ

 1. Το έτος 1972 ιδρύθηκε η αθλητική Ομοσπονδία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝIΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ” (Ε.Ο.Α.Β.), με έδρα την πόλη της Αθήνας.

Τα ιδρυτικά της Ομοσπονδίας αθλητικά σωματεία είναι τα εξής:

1) Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος

2) Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος

3) Παλαιστικός Σύλλογος Φιλάθλων Καλλιθέας “ΑΤΛΑΣ”

4) Αθλητικός Όμιλος ” ΚΥΔΩΝ” Χανίων

5) Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου

6) Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης

7) Γυμναστικός Σύλλογος “Ηρακλής” Θεσσαλονίκης

8) Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος

2. Για τις διεθνείς της σχέσεις, η Ομοσπονδία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε μετάφραση με τις λέξεις της Αγγλικής Γλώσσας “HELLENIC WEIGΗTLIFTING FEDERATIΟN”.

 1. Απαγορεύεται η συστέγαση της Ομοσπονδίας και εμπορικής επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ  2

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ  ΕΠIΤΕΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΣΚΟΠΟΥ

 1. Σκοπός της Ε.Ο.Α.Β. είναι η καλλιέργεια, οργάνωση και εξύψωση του αθλήματος της άρσης βαρών σε όλη τη χώρα. Η Ε.Ο.Α.Β μπορεί επίσης να διοργανώνει αγώνες διαχρονικών αθλητών άρσης βαρών εφόσον τηρούνται οι όροι που τίθενται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (I.W.F.).
 2. Η επίτευξη του πιο πάνω σκοπού της Ομοσπονδίας επιδιώκεται:

α) Με την οργάνωση και τέλεση κάθε χρόνο αγώνων πρωταθλήματος όλων των κατηγοριών μεταξύ των σωματείων που περιλαμβάνονται στη δύναμή της, με βάση τις προκηρύξεις της.

β) Με τη συμμετοχή των αθλητών των σωματείων – μελών της στους κάθε είδους διεθνείς αγώνες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Με την ηθική και, εάν είναι δυνατό, υλική ενίσχυση τόσο των σωματείων – μελών της προς προαγωγή του επιδιωκόμενου σκοπού όσο και άλλων αθλητικών φορέων που επιδιώκουν, με αποδεδειγμένη δραστηριότητα, την καλλιέργεια του αθλήματος.

δ) Με εισηγήσεις προς την εποπτεύουσα Αθλητική Αρχή, με τις οποίες αυτή θα ενημερώνεται συνεχώς για την ανάγκη της ουσιώδους βελτίωσης των υφισταμένων αγωνιστικών χώρων, καθώς και για την ανάγκη δημιουργίας νέων εκσυγχρονισμένων.

ε) Με την έκδοση επίσημου δελτίου και κάθε άλλου εντύπου με το οποίο θα επιβοηθείται η διάδοση του σκοπού της.

στ) Με την ίδρυση γραφείων και λέσχης προς εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας της.

ζ) Με κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή του αθλήματος και στην ανάπτυξη γενικά του αθλητισμού.

 ΑΡΘΡΟ  3

ΑΥΤΟΤΕΛΕIΑ – ΔIΕΘΝΗΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 1. Η Ε.Ο.Α.Β. είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα της άρσης βαρών στην Ελλάδα. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας. Επέμβαση στην αυτοτέλειά της, εκτός αυτής που επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό της Συμβούλιο.
 2. Η Ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα της άρσης βαρών διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, καθώς και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.). Η Ομοσπονδία μπορεί να είναι μέλος διεθνούς ομοσπονδίας (Παγκόσμιας, Ευρωπαϊκής κ.λ.π.).

 ΑΡΘΡΟ  4

ΜΕΛΗ

 1. Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν όλα τα δικαστικώς αναγνωρισμένα Ελληνικά αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα της άρσης βαρών.
 2. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των μελών σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα ή άλλες παρόμοιες.
 3. Κάθε αθλητικό σωματείο που επιθυμεί να εγγραφεί μέλος της Ομοσπονδίας, πρέπει να υποβάλει σχετική έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής, στην οποία πρέπει να περιέχεται δήλωση για ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού και των κανονισμών της Ομοσπονδίας, καθώς και ορισμός όλων των στοιχείων επικοινωνίας για την ενημέρωση και την αποστολή εγγράφων προς το σωματείο, δηλαδή ταχυδρομική διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. fax και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). Οποιαδήποτε κοινοποίηση εγγράφου, ανακοίνωσης ή πρόσκλησης από την ΕΟΑΒ προς το σωματείο προς τις παραπάνω διευθύνσεις και αριθμούς θεωρείται έγκυρη, εφόσον το σωματείο δεν έχει αποστείλει εγγράφως νέα στοιχεία επικοινωνίας.

Στην αίτηση  επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που το αναγνώρισε.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του, που εγκρίθηκε από το Δικαστήριο, μαζί με βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου ότι έχει καταχωρηθεί στα Βιβλία Σωματείων, καθώς επίσης και επικυρωμένα αντίγραφα των τυχόν εσωτερικών κανονισμών του.

Το καταστατικό πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε.

γ) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία έγιναν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, μετά την εκλογή του

ε) Γραπτή δήλωση του Διοικητικού του Συμβουλίου (Δ.Σ.) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας.

στ) Πίνακα μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, στον οποίο θα αναγράφεται η ιδιότητα, διεύθυνση και το επάγγελμα των μελών.

ζ) Ονομαστική κατάσταση που περιλαμβάνει είκοσι (20) τουλάχιστον αθλούμενους στην άρση βαρών, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση 10 τουλάχιστον αθλητικών δελτίων

η) Απόδειξη του ταμείου της Ομοσπονδίας για την καταβολή από το σωματείο του προβλεπόμενου δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.

 1. Η πιο πάνω αίτηση συζητείται και κρίνεται από το Δ.Σ.

Το Δ.Σ., εφόσον κρίνει ότι το αιτούν σωματείο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, κάνει δεκτή την αίτηση και το εγγράφει μέλος της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ  5

ΒΕΒΑIΩΣΗ  ΓIΑ  ΠΑΡΟΧΗ  ΤΗΣ  ΕIΔIΚΗΣ  ΑΘΛΗΤIΚΗΣ  ΑΝΑΓΝΩΡIΣΗΣ – ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ  ΚΑI  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ

 1. Το σωματείο που εγγράφεται στην Ομοσπονδία μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητές της. Εφόσον το σωματείο αυτό έχει εγγεγραμμένους δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, τρεις τουλάχιστον από τους οποίους έχουν λάβει μέρος κατά τους προηγούμενους 12 μήνες σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, λαμβάνει από την Ομοσπονδία, ύστερα από αίτησή του, βεβαίωση που αποδεικνύει την πιο πάνω αγωνιστική δραστηριότητα. Τη βεβαίωση αυτή το σωματείο συνυποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με αίτησή του, για να του χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999. Επικυρωμένο αντίγραφο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισής του το σωματείο καταθέτει στην Ομοσπονδία.

2. α. Τα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους προς την Ομοσπονδία, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και των κανονισμών της Ομοσπονδίας, με τις αποφάσεις των οργάνων αυτής, με τις διατάξεις του νόμου και γενικά να ενεργούν για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας.

β. Τα σωματεία μπορούν να διοργανώνουν αγώνες με την προηγούμενη έγκριση της Ομοσπονδίας. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα, αν δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ομοσπονδία, ή σε αγώνες που γίνονται στο εξωτερικό, χωρίς την άδεια της Ομοσπονδίας

γ. Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες πρωταθλημάτων ή κυπέλλου Ελλάδας που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης προσχώρησης των σωματείων – μελών στους αγωνιστικούς όρους της σχετικής προκήρυξης και στις αντίστοιχες διατάξεις και τους κανονισμούς. Οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί. Η δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη των σωματείων, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της διοργανώτριας αρχής.

δ. Επιτρέπεται στα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας να συνάπτουν συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και οι υποχρεώσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι πιο πάνω συμβάσεις κοινοποιούνται στην Ομοσπονδία μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή τους. Η Ομοσπονδία με ειδικό Κανονισμό που αποφασίζει το Δ.Σ. ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την έγκριση των πιο πάνω συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ  6

ΔIΑΓΡΑΦΗ  ΚΑI  ΑΠΟΒΟΛΗ  ΜΕΛΩΝ

 1. Σωματείο – μέλος της Ομοσπονδίας διαγράφεται από μέλος αυτής, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εξής περιπτώσεις:

α) Εάν υποβάλει έγγραφη δήλωση αποχώρησης – παραίτησης από μέλος, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 87 του Αστικού Κώδικα.

β) Εάν αυτό διαλύθηκε.

γ) Εάν ανακλήθηκε η ειδική αθλητική του αναγνώριση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις.

δ) Εάν δεν καταβάλλει την ετήσια προς την Ομοσπονδία συνδρομή, αν και προηγήθηκε προς αυτό έγγραφη προειδοποίηση με συστημένη επιστολή.

ε) Εάν για δύο συνεχή έτη δεν έχει επιδείξει καμιά αγωνιστική δραστηριότητα, εκτός αν η έλλειψη αυτής οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας.

 1. Η Γ.Σ. στις πιο πάνω περιπτώσεις αποφασίζει για τη διαγραφή, αφού προηγηθεί κλήση σε ακρόαση του σωματείου – μέλους και σχετική εισήγηση του Δ.Σ. Το υπό κρίση σωματείο – μέλος δεν ψηφίζει για τη λήψη της απόφασης.

3. Η επανεγγραφή σωματείου που διαγράφηκε μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση ότι θα έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από τη διαγραφή και αφού τηρηθεί η διαδικασία εγγραφής των νέων σωματείων.

4. Σωματείο – μέλος της Ομοσπονδίας αποβάλλεται (οριστικά ή προσωρινά) απ’ αυτήν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εξής περιπτώσεις:

α) Για συμπεριφορά αυτού αντίθετη με τα συμφέροντα και τη φήμη της Ομοσπονδίας.

β) Για εναντίωσή του στις νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας.

γ) Για τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος που προβλέπεται στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας.

 1. Η Γ.Σ. αποφασίζει για την αποβολή, αφού προηγηθεί κλήση σε ακρόαση του σωματείου – μέλους και σχετική εισήγηση του Δ.Σ. Το υπό κρίση σωματείο – μέλος δεν ψηφίζει για τη λήψη της απόφασης.
 2. Η επανένταξη στην Ομοσπονδία σωματείου που αποβλήθηκε οριστικά εναπόκειται στην κρίση της Γ.Σ.

 ΑΡΘΡΟ  7

ΠΟΡΟI  ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑΣ

 1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:

α) Η κρατική επιχορήγηση

β) Οι ετήσιες συνδρομές των σωματείων – μελών της, που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των σωματείων – μελών, που καθορίζεται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Οι κάθε είδους δωρεές, χορηγίες, οικονομικές ενισχύσεις,  επιχορηγήσεις και κληροδοτήματα προς αυτή.

ε) Οι εισπράξεις από αγώνες, ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα,  διαφημίσεις και από παράβολα.

στ) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

ζ) Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.

 1. Επιτρέπεται στην Ομοσπονδία να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανονισμοί της Δ.Ο.Ε. και της ελληνικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Α.Β.

Όργανα της Ε.Ο.Α.Β. είναι :

(α) Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

(γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

(δ) Οι Τοπικές Επιτροπές

(ε) Η Εκτελεστική Επιτροπή.

(στ) Κάθε Επιτροπή, Διοικητική, Οικονομική, Τεχνική που προβλέπεται από το

παρόν Καταστατικό ή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 ΑΡΘΡΟ  9

ΓΕΝIΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει, ως κυρίαρχο σώμα, για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ.

Στις Γ.Σ. μετέχουν με αντιπροσώπους τους όλα τα ταμειακώς εντάξει, με  δικαίωμα ψήφου, σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας.

 1. Οι Γ.Σ. είναι Τακτικές και Έκτακτες.

Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται, με απόφαση του Δ.Σ., υποχρεωτικά δυο (2) φορές το χρόνο, η πρώτη το πρώτο τρίμηνο αυτού και η δεύτερη τον Οκτώβριο.

 1. Στην πρώτη Τακτική Γ.Σ. το σώμα εγκρίνει με απόφασή του:

α) Την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ.

β) Τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου. Στην Γ.Σ. αυτή διαβάζεται και κατατίθεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

γ) Κάθε άλλο θέμα, το οποίο θα αποφασίσει το ΔΣ

 1. Στη δεύτερη Τακτική Γ.Σ. το σώμα εγκρίνει με απόφασή του τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της προσεχούς ετήσιας χρήσης από 1/1 έως 31/12 και κάθε άλλο θέμα το οποίο θα αποφασίσει το ΔΣ.
 2. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται, με απόφαση του Δ.Σ., όταν αυτό το κρίνει σκόπιμο ή ύστερα από έγγραφη αίτηση των δύο πέμπτων (2/5) των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας. Στην πιο πάνω αίτηση πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι της ζητούμενης σύγκλησης και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που προτείνουν και ζητούν να συζητηθούν τα σωματεία – μέλη.

Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει την Έκτακτη Γ.Σ.

 1. Η Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. πραγματοποιείται μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων ή όταν ο αριθμός των μελών του ΔΣ μειωθεί κάτω από τα 2/3 του αριθμού των μελών του Δ.Σ. και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη προς συμπλήρωση των μελών.
 2. Κάθε σωματείο – μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με ένα μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο ορισμού του το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο – μέλος διαθέτει μία μόνο ψήφο στη Γ.Σ. Ο αρχικός ορισμός και η αντικατάσταση αντιπροσώπου γνωστοποιείται εγγράφως στην Ομοσπονδία από ένα σωματείο πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ελέγχει και νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους και αποφασίζει ποια σωματεία έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο πίνακας με τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους αναρτάται στα γραφεία της Ομοσπονδίας την προηγούμενη ημέρα πριν από τη Γ.Σ. και μέσα στην αίθουσα την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ.
 3. Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν τα σωματεία – μέλη που έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον κατά το προ της Γ.Σ. ημερολογιακό έτος είχαν συμμετοχή σε αγώνες με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται είτε από την Ομοσπονδία είτε από τα αθλητικά σωματεία με την έγκριση της Ομοσπονδίας είτε διεθνών αγώνων.

ΑΡΘΡΟ  10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΠΑΡΤIΑ  Γ.Σ.

 1. Η σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. γίνεται με απόφαση του ΔΣ, η οποία γνωστοποιείται προς τα σωματεία – μέλη είτε με συστημένη επιστολή είτε με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο αποστέλλεται στον τηλεφωνικό αριθμό ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΟΑΒ από τα σωματεία – μέλη. Γνωστοποιείται επίσης με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΕΟΑΒ και στις σελίδες των τυχόν μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Ομοσπονδίας. Η προθεσμία της γνωστοποίησης είναι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, προκειμένου για Τακτική Γ.Σ. και δέκα (10) τουλάχιστον, προκειμένου για Έκτακτη. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καθώς και ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα σύγκλησης της επαναληπτικής Γ.Σ., σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. Απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση είναι άκυρη.
 2. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία για έγκυρη συνεδρίαση, όταν παρευρίσκεται σ’ αυτές το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει με δικαίωμα ψήφου σωματείων – μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται ξανά, χωρίς νέα πρόσκληση σύμφωνα με τα πιο πάνω, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και ταμειακώς εντάξει με δικαίωμα ψήφου μελών.

ΑΡΘΡΟ  11

ΔIΑΔIΚΑΣIΑ  Γ.Σ. – ΤΡΟΠΟΣ  ΛΗΨΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 1. Η Γ.Σ. διευθύνεται από τον Πρόεδρο αυτής, που εκλέγεται από τα μέλη της Γ.Σ., τα οποία ψηφίζουν με ανάταση του χεριού. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ένας γραμματέας της Γ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών.
 2. Οι αποφάσεις στις Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Προς λήψη απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση της Ομοσπονδίας, απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών
 3. Στις Γ.Σ. η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση. Μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτιο διενεργείται μόνο για την εκλογή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την εκλογή αντιπροσώπου της Ομοσπονδίας στην Ε.Ο.Ε. και του αναπληρωτή αυτού, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και σε προσωπικά θέματα.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔIΟIΚΗΤIΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛIΟ – ΕΚΛΟΓIΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

 1. Η Ομοσπονδία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Το Δ.Σ. εκλέγεται για τετραετή θητεία μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται από δέκα πέντε (15) τακτικά μέλη και έξι (6) αναπληρωματικά. Αν ο αριθμός των σωματείων – μελών μειωθεί κάτω των 101,  ο αριθμός των τακτικών μελών του Δ.Σ. θα είναι 11 και των αναπληρωματικών 5. Αν ο αριθμός των σωματείων-μελών αυξηθεί άνω των 250, ο αριθμός των τακτικών μελών του Δ.Σ. θα είναι 21 και των αναπληρωματικών 7. Τυχόν αύξηση ή μείωση του αριθμού των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας, πάνω ή κάτω από τους προαναφερόμενους αριθμούς, μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και μέχρι τη λήξη της θητείας τους, δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.

 1. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του προηγουμένου.
 2. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης, μειωθεί μέχρι τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, τότε το ΔΣ συγκαλεί ΓΣ για την εκλογή των ελλειπόντων μελών (τακτικών και αναπληρωματικών).

Σε διαφορετική περίπτωση συγκαλείται ΓΣ για την εκλογή του συνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ.

 1. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού ή σε κάθε περίπτωση που απουσιάζει πέραν του τριμήνου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., εκπίπτει από τη θέση του και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να χορηγεί άδεια απουσίας από τα καθήκοντά του σε μέλος του, αφού προηγηθεί σχετική αίτηση του μέλους στην οποία να επεξηγεί τους λόγους που συνηγορούν στη χορήγηση άδειας.
 2. Εάν μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου οργάνου άλλης αθλητικής Ομοσπονδίας ή αθλητικής ένωσης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο αξίωμα. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω παραίτησης.
 3. Κενές θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ. που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους.
 4. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για τακτικά μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για αναπληρωματικά μέλη στα πιο πάνω δύο όργανα.
 5. Ο αντιπρόσωπος που ψηφίζει μπορεί να θέσει μέχρι δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης για εκλογή τακτικών μελών του Δ.Σ., μέχρι έξι (6) για την εκλογή αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., μέχρι τρεις (3) για την εκλογή τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μέχρι δύο (2) για την εκλογή αναπληρωματικών μελών αυτής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί σε 11, τότε ο αντιπρόσωπος μπορεί να θέσει μέχρι 11 σταυρούς για τα τακτικά μέλη και μέχρι 5 για τα αναπληρωματικά. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. αυξηθεί σε 21, τότε ο αντιπρόσωπος μπορεί να θέσει μέχρι 21 σταυρούς για τα τακτικά μέλη και μέχρι 10 για τα αναπληρωματικά. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς από τον πιο πάνω αριθμό που ορίζεται για κάθε περίπτωση θεωρούνται άκυρα, αλλά για την αντίστοιχη κατηγορία υποψηφίων και μόνο.
 6. Δεδομένου ότι στο άθλημα που καλλιεργεί η Ομοσπονδία συμμετέχουν αθλητές και των δύο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλεγομένων μελών του Δ.Σ., καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό 20% εκλεγομένων.
 7. Θεωρούνται επιτυχόντες και εκλέγονται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους, οι οποίες όμως δεν μπορούν να είναι λιγότερες των 2/5 (δύο πέμπτων) των εγκύρων ψηφοδελτίων.
 8. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής προτείνονται εγγράφως προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. από τα σωματεία – μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να προτείνει προς εκλογή στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας την υποψηφιότητα ενός μόνο προσώπου για το Δ.Σ. (ως τακτικού ή ως αναπληρωματικού) και ενός για την Εξελεγκτική Επιτροπή (ως τακτικού ή ως αναπληρωματικού), το οποίο πρέπει να είναι μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, γεγονός το οποίο πρέπει να βεβαιώνεται στο έγγραφο του σωματείου.
 9. Την προηγούμενη από τη Γ.Σ. ημέρα αναρτάται σε εμφανή θέση στα Γραφεία της Ομοσπονδίας ο κατάλογος των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 10. Αντίγραφο του πιο πάνω καταλόγου, μαζί με τα ψηφοδέλτια που περιέχουν τα ονόματα των υποψηφίων, καθώς και πίνακας με τα δικαιούμενα ψήφου σωματεία παραδίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή, ευθύς ως αυτή εκλεγεί από τη Γ.Σ. για τη διενέργεια των εκλογών και τη διαλογή.
 11. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή άλλου από το καταστατικό ή τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας προβλεπόμενου οργάνου της Ομοσπονδίας υποψήφιος, εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ  13

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΟΑΒ, η οποία συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου, βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον δύο μελών της και αποφασίζει για όλα τα θέματα τρέχουσας φύσης, για επείγουσες δαπάνες και για όσα άλλα θέματα την εξουσιοδοτήσει ρητά το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτός από τη φυσική παρουσία στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής τα μέλη της μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης με οπτικοακουστικά μέσα, δηλαδή skype ή ανάλογης υπηρεσίας.
 2. Οι αποφάσεις της επικυρώνονται σε κάθε περίπτωση κατά την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. δεν μπορεί να αρνηθεί την επικύρωση απόφασης που έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός από την περίπτωση που αυτή αποφάσισε για κάτι που είναι έξω από τις αρμοδιότητές της ή από την ειδική εξουσιοδότηση που της παρέσχε. Σε περίπτωση μη επικύρωσης απόφασης θα πρέπει το ΔΣ να αιτιολογεί αναλυτικά την απόρριψη.

ΑΡΘΡΟ  14

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΗΝIΚΗ  ΟΛΥΜΠIΑΚΗ  ΕΠIΤΡΟΠΗ

Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) της ΕΟΑΒ, που γίνεται κατά το τελευταίο τετράμηνο κάθε Ολυμπιακού έτους, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) εκλέγει επίσης, με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπηση της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του.

Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκλέγονται χωριστά, κατόπιν υποβολής από σωματεία – μέλη με δικαίωμα ψήφου σχετικής πρότασης, η οποία υποβάλλεται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ.

Οι υποψηφιότητες για την εκλογή αντιπροσώπου και αναπληρωτή αυτού περιλαμβάνονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου – μέλους που ψηφίζει μπορεί να θέσει ένα σταυρό προτίμησης για την εκλογή του αντιπροσώπου και ένα σταυρό για την εκλογή του αναπληρωτή. Θεωρούνται επιτυχόντες και εκλέγονται όσοι λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους, οι οποίες όμως δεν μπορεί να είναι λιγότερες του μισού πλέον ενός των εγκύρων ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟ  15

IΔIΟΤΗΤΑ  ΜΕΛΟΥΣ  Δ.Σ. – ΤΑΜΕIΑΚΕΣ  ΔIΕΥΚΟΛΥΝΣΕIΣ κ.λ.π.

 1. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην Ομοσπονδία, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Σύναψη δανείου μεταξύ της Ομοσπονδίας και των μελών του Δ.Σ. ή άλλων οργάνων αυτού απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση που τυχόν γίνει είναι απολύτως άκυρη.

 1. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την Ομοσπονδία από μέλη του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
 2. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τους συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός 15 ημερών από τότε που έλαβε γνώση του κωλύματος
 3. Κάθε μέλος Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου

ΑΡΘΡΟ  16

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΣΕ  ΣΩΜΑ  ΤΟΥ  Δ.Σ.

 1. Το νέο Δ.Σ. με πρωτοβουλία και πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, συγκαλείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του, διαφορετικά συγκαλείται με πρόσκληση του δεύτερου σε αριθμό ψήφων και όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του. Κατά τη συνεδρίασή του αυτή το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία και εκλέγονται: ο πρόεδρος, οι τρεις αντιπρόεδροι (Α’, Β’ και Γ΄), από τους οποίους ο Β’ προέρχεται από επαρχιακό σωματείο, ο γενικός γραμματέας, ο ταμίας, ο ειδικός γραμματέας, ο αναπληρωτής ταμίας και ο έφορος υλικού.
 2. Το απερχόμενο Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στο νέο, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα, τα αρχείο της Ομοσπονδίας, τα βιβλία, τη σφραγίδα, το ταμείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στην Ομοσπονδία. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από τα δύο Προεδρεία.

ΑΡΘΡΟ  17

ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΕΔΡIΑΣΕIΣ  Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στους σκοπούς και γενικά στη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας, με εξαίρεση τα θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. ή άλλων οργάνων.
 2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μία φορά κάθε μήνα και εκτάκτως, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος αυτού ή το ζητήσουν εγγράφως επτά (7) τουλάχιστον από τα μέλη του.
 3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον οχτώ (8) μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και καταχωρούνται στα πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη.
 4. Εκτός από τη φυσική παρουσία στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης με οπτικοακουστικά μέσα, δηλαδή skype ή ανάλογης υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η εξ αποστάσεως συμμετοχή του μέλους στη συνεδρίαση του ΔΣ λαμβάνεται υπόψη ως φυσική παρουσία, τόσο για την επίτευξη της απαρτίας όσο και για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας κατά τη ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων
 5. Η ψηφοφορία είναι φανερή, μυστική δε μόνο επί προσωπικών θεμάτων. Κατά τις ψηφοφορίες τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση ισοψηφίας: Αν η ψηφοφορία είναι φανερή, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αν η ψηφοφορία είναι μυστική, επαναλαμβάνεται μέχρι δύο φορές κι αν δεν ληφθεί και πάλι απόφαση επαναλαμβάνεται στην επόμενη συνεδρίαση.

              ΑΡΘΡΟ  18

         ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 1. Ο Πρόεδρος μόνος εκπροσωπεί και παρίσταται για την Ομοσπονδία δικαστικώς ή εξωδίκως σε κάθε δικαστική, πολιτική, διοικητική, φορολογική ή άλλη Αρχή και σε κάθε τρίτο για όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις αυτής και μπορεί να διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο.

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και προΐσταται αυτών. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα οποία υπογράφουν επίσης όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ. Υπογράφει με το γενικό γραμματέα τα κάθε είδους έγγραφα. Προσυπογράφει με τον ταμία και τον γεν. γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών και επιμελείται γενικά για την εφαρμογή του καταστατικού, των κανονισμών της Ομοσπονδίας, καθώς και των αποφάσεων της  Γ.Σ. και του Δ.Σ., λαμβάνοντας κάθε μέτρο εξασφαλιστικό των συμφερόντων της Ομοσπονδίας, ακόμη και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., αν από την αναβολή διακινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα αυτής. Επίσης ο Πρόεδρος μαζί με τον Ταμία πραγματοποιεί τις διατραπεζικές πληρωμές και λοιπές ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου (internet banking)

 1. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης ή οποιασδήποτε οριστικής αποχώρησής του, εκλέγεται νέος πρόεδρος από τα μέλη του Δ.Σ.
 2. Οι τρεις Αντιπρόεδροι (Α’, Β’ και Γ΄) αναπληρώνουν, κατά τη σειρά ανάδειξής τους, τον πρόεδρο, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται.

ΑΡΘΡΟ  19

ΓΕΝIΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 1. Ο γενικός γραμματέας καταρτίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., σε συνεργασία με τον πρόεδρο, είναι ο εισηγητής των θεμάτων, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

Υπογράφει με τον πρόεδρο τα κάθε είδους έγγραφα, επιμελείται για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τηρεί το Μητρώο Μελών της Ομοσπονδίας, τα Βιβλία Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., το Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων, το Μητρώο Αθλητών και Προπονητών, το Μητρώο του Προσωπικού και της Ομοσπονδίας και φυλάσσει τη σφραγίδα αυτής.

Είναι αρμόδιος για τη λειτουργία της Γραμματείας της Ομοσπονδίας και προΐσταται διοικητικώς του Προσωπικού της Ομοσπονδίας.

 1. Ο ειδικός γραμματέας αναπληρώνει τον γεν. γραμματέα, σε όλη τη έκταση των αρμοδιοτήτων του, όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται.

ΑΡΘΡΟ  20

ΤΑΜIΑΣ

 1. Ο ταμίας διενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές, συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα αξιόγραφα και καταθέτει στο όνομα της Ομοσπονδίας χρήματα αυτής σε Τράπεζα που ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ.

Είναι υπεύθυνος για τη θεώρηση, τήρηση και χρήση όλων των προβλεπομένων λογιστικών βιβλίων, για την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά την υπογραφή αυτού και του προέδρου.

Υπογράφει με τον πρόεδρο τις επιταγές για την ανάληψη των χρημάτων που κατατίθενται στην Τράπεζα, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με τις οικονομικές δοσοληψίες της Ομοσπονδίας, συντάσσει αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων προς ενημέρωση του Δ.Σ., καθώς και τον προϋπολογισμό, καταρτίζει τον απολογισμό και εποπτεύει για τη διάθεση των εισιτηρίων των αγώνων. Ο Ταμίας προΐσταται των Οικονομικών Υπηρεσιών της Ομοσπονδίας και, μαζί με τον Πρόεδρο, πραγματοποιεί τις διατραπεζικές πληρωμές και λοιπές ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου (internet banking).

 1. Ο αναπληρωτής ταμίας αναπληρώνει τον ταμία σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται.

              ΑΡΘΡΟ  21

            ΕΦΟΡΟΣ  ΥΛIΚΟΥ – ΛΟIΠΑ  ΜΕΛΗ  Δ.Σ.

 1. Ο έφορος υλικού έχει στην άμεση εποπτεία του τη διαχείριση της περιουσίας της Ομοσπονδίας σε υλικό, μπορεί δε με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β. να διευθύνει τη λέσχη της.
 2. Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. μετέχουν στις συνεδριάσεις αυτού και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που τους αναθέτει το Δ.Σ.

 ΑΡΘΡΟ  22

ΕΞΕΛΕΓΚΤIΚΗ  ΕΠIΤΡΟΠΗ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ – IΣΟΛΟΓIΣΜΟΣ

 1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης διενεργείται κάθε έτος από την Εξελεγκτική Επιτροπή (Εξ. Ε.). Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται με τετραετή θητεία από τη Γ.Σ. Τα μέλη της Εξ. Ε. δεν επιτρέπεται να συγγενεύουν προς τα μέλη του ΔΣ ή μεταξύ τους μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας. Πρόεδρος της Εξ. Ε. ορίζεται εκείνος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, αυτός που ευνοήθηκε από τον κλήρο. Ο πρόεδρος μαζί με τα άλλα μέλη της Εξ. Ε. προβαίνει οποτεδήποτε σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γ.Σ., που φέρουν τις υπογραφές και των τριών τακτικών μελών της Επιτροπής.
 2. Η Ομοσπονδία συντάσσει κάθε οικονομικό έτος, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής της.
 3. Ο προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας καταρτίζεται από το Δ.Σ. και, αφού εγκριθεί από τη Γ.Σ., υποβάλλεται στη Γ.Γ.Α. για έγκριση έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται από οικονομικό προγραμματισμό για την άρση βαρών, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού και από έκθεση στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σχετικά με την πορεία του αθλήματος που καλλιεργεί κατά την προηγούμενη περίοδο και την προοπτική ανάπτυξής του το επόμενο έτος. 4. Ο απολογισμός και ο ισολογισμός της Ομοσπονδίας καταρτίζονται και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Επίσης ο ισολογισμός δημοσιεύεται, πριν από την υποβολή του στη Γ.Γ.Α., σε μια ημερήσια αθλητική εφημερίδα.

ΑΡΘΡΟ  23

ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ  ΕΠIΤΡΟΠΗ

 1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας και η εκλογή αντιπροσώπου της Ομοσπονδίας στην Ε.Ο.Ε. και του αναπληρωτή του διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος. Τα λοιπά δύο μέλη εκλέγονται από το σώμα των μελών της Γ.Σ.
 2. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση της Ομοσπονδίας, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης από τον προϊστάμενο του αρμοδίου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
 3. Για όλες τις ενέργειές της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ  24

ΕΠIΤΡΟΠΕΣ

 1. Το Δ.Σ., για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, συγκροτεί, εκτός αυτών που προβλέπει ο Νόμος, επιτροπές, που απαρτίζονται από μέλη ή μη μέλη αυτού, προσδιορίζοντας τις δραστηριότητες και αρμοδιότητες αυτών.
 2. Αρμόδια για την τήρηση του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΑΒ, ο οποίος συμπληρώνεται με το παρόν καταστατικό, και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων είναι η Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία είναι τριμελής και ορίζεται από το ΔΣ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι μέλος του ΔΣ και τα άλλα δύο μέλη της, μπορούν να είναι είτε μέλη του ΔΣ είτε φίλαθλοι με προτεραιότητα στους έχοντες νομικές γνώσεις.`
 3. Η διάρκεια της θητείας όλων των διορισμένων ή εκλεγμένων επιτροπών της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή του Δ.Σ.
 4. Αν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις του ν. 2725/1999 ίδρυσης και λειτουργίας αθλητικών ενώσεων, ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η Ομοσπονδία, για την υποβοήθηση και ανάπτυξη της άρσης βαρών, μπορεί να συστήνει και να λειτουργεί τοπικές επιτροπές, που αποτελούνται από εκπροσώπους σωματείων – μελών της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στον Ειδικό Κανονισμό της. Οι τοπικές επιτροπές δεν έχουν νομική προσωπικότητα και οι ενέργειές τους ή οι αποφάσεις τους υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ  25

ΣΦΡΑΓIΔΑ

Η σφραγίδα της Ε.Ο.Α.Β. είναι κυκλική. Στο εσωτερικό της αποτυπώνεται η επωνυμία της, η έδρα της και το έτος ίδρυσής της ως εξής: “ΕΛΛΗΝIΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ – ΑΘΗΝΑ – 1972”. Στο κέντρο της σφραγίδας απεικονίζεται παράσταση αθλητή που ανυψώνει βάρη.

ΑΡΘΡΟ 26

ΛΥΣΗ

Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, για οποιοδήποτε λόγο, τα περιουσιακά της στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών αναγκών.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΘΛΗΤΕΣ

 1. Η Ομοσπονδία τηρεί Μητρώο Αθλητών, στο οποίο εγγράφονται και καταχωρούνται οι αθλητές των σωματείων – μελών της, κατόπιν υποβολής υπ’ αυτών σχετικής αίτησης εγγραφής και εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας προϋποθέσεις. Αθλητής αναγνωρίζεται ο κάτοχος δελτίου αθλητή, το οποίο εκδίδει η Ομοσπονδία, εφόσον είναι καταχωρημένος στο πιο πάνω Μητρώο.
 2. Μεταγραφή αθλητών μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας. Τα σωματεία επιτρέπεται να εγγράφουν ή να μεταγράφουν στη δύναμή τους αλλοδαπούς και ομογενείς αθλητές, εφόσον τηρούν τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας και τους διεθνείς κανονισμούς.
 3. Αθλητής σωματείου – μέλους που μεταγράφεται σε ομάδα του εξωτερικού χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του, εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδικαίως στη δύναμη του σωματείου στο οποίο ανήκε πριν από τη μεταγραφή του.
 4. Επιτρέπεται σε αθλητή να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς της άρσης βαρών και στους κανονισμούς της Ομοσπονδίας ή της Δ.Ο.Ε. Οι πιο πάνω συμβάσεις απαιτείται να υποβάλλονται στην Ομοσπονδία για έγκριση μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή τους, Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., εκδίδεται Ειδικός Κανονισμός που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την έγκριση των πιο πάνω συμβάσεων.
 5. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς του ΕΣΚΑΝ και της WADA σχετικά με τη φαρμακοδιέγερση. Αθλητής που τιμωρείται από την Ομοσπονδία ή την αντίστοιχη Παγκόσμια για παράβαση των κανονισμών περί φαρμακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές της Ομοσπονδίας του, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα προβλεπόμενα στο νόμο ευεργετήματα και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.6. Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔIΑIΤΗΣIΑ

 1. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των Κανονισμών διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στα πρόσωπα που ασκούν έργο διαιτησίας ή κρίσης (διαιτητές, σημειωτές, κριτές κ.λ.π.) και στο όργανο αυτής, την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ). Η Κ.Ε.Δ. συγκεντρώνει για το άθλημα της άρσης βαρών όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο όσων ασκούν έργο διαιτησίας και κρίσης.
 2. Τα θέματα που αφορούν τη στελέχωση της Κ.Ε.Δ., τη θητεία της και τα σχετικά με το όργανο αυτό θέματα, καθώς επίσης τα προσόντα, τα κωλύματα, τους περιορισμούς και τον τρόπο αξιολόγησης των προσώπων που ασκούν έργο διαιτησίας ή κρίσης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 29

ΒIΒΛIΑ

 1. Η Ομοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα πιο κάτω βιβλία:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών: Σ’ αυτό γράφονται με αύξοντα αριθμό τα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας και τα πλήρη στοιχεία αυτών.

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων.

Όλα τα πιο πάνω βιβλία τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα.

ε) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων

στ) Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων,  όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας.

Τα τελευταία δύο βιβλία τηρούνται από τον Ταμία.

Η Ομοσπονδία, ακόμη, τηρεί Μητρώο Αθλητών και Μητρώο Προπονητών.

 1. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από την Περιφέρεια ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 30

ΚΑΝΟΝIΣΜΟI

 1. Η Ομοσπονδία με αποφάσεις των αρμοδίων, κατά περίπτωση, οργάνων της (Γ.Σ. και Δ.Σ.) καταρτίζει τους προβλεπόμενους από το ν. 2725/1999 γενικούς και ειδικούς Κανονισμούς και όσους άλλους κρίνει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. αυτής αναγκαίους για την αρτιότερη λειτουργία της.

2.Ειδικότερα:

α) Κανονισμός οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας και υπηρεσιακής κατάστασής του Προσωπικού. Με κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και των τυχόν ενώσεών της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους. Ειδικότερα στον κανονισμό προβλέπονται οι οργανικές μονάδες, η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο, η ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης.

β) Κανονισμός οργάνωσης και διεξαγωγής της άρσης βαρών. Με κανονισμό ή κανονισμούς που ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και στη διεξαγωγή του αθλήματος και των αγώνων της άρσης βαρών.

Δεν επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος, καθώς και της προκήρυξης του, κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση Κανονισμού Πρωταθλήματος στο μεσοδιάστημα από τη λήξη ενός πρωταθλήματος ή πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του νέου, με άμεση ισχύ ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές αλλαγές των κανονισμών. Οι κανονισμοί αυτοί επικυρώνονται από την πρώτη, μετά την τροποποίηση Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

γ) Κανονισμός εγγραφής και μεταγραφής των αθλητών. Με ειδικό κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών των αθλητών, ο χρόνος διενεργείας τους, η διαδικασία, καθώς επίσης και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα. Ο πιο πάνω ειδικός κανονισμός δεν επιτρέπεται να τροποποιείται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόμο έγκρισή του. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μιας μόνο μεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού, για τις οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος.

δ) Πειθαρχικός Κανονισμός. Με ειδικό Κανονισμό που καταρτίζεται από το ΔΣ της Ομοσπονδίας και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζονται οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου όλων όσων έχουν οποιαδήποτε συμμετοχή στο άθλημα της άρσης βαρών και οι ποινές που επιβάλλονται. Ο Πειθαρχικός Κανονισμός που ισχύει κατά την 18η Νοεμβρίου 2018, που αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού συμπληρώνεται με τον ορισμό τριμελούς Πειθαρχικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού.

ε) Κανονισμός Εθνικών Ομάδων, που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών που εντάσσονται στις εθνικές ομάδες.

 1. Διευκρινίζεται ότι για τις προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών της Ομοσπονδίας εφαρμόζεται ο Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου, δηλαδή ο νόμος 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Η τήρηση των πιο πάνω Κανονισμών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία – μέλη, αθλητικές ενώσεις, τοπικές επιτροπές, που υπάγονται στην Ομοσπονδία, καθώς και για τους διοικούντες, αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές και όσα άλλα πρόσωπα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε ιδιότητα στους αγώνες του αθλήματος της άρσης βαρών.

ΑΡΘΡΟ  31

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ – Ο  ΤIΤΛΟΣ  ΤΟΥ  ΕΠIΤIΜΟΥ

 1. Με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ανακηρύσσονται δωρητές της Ομοσπονδίας τα πρόσωπα που προσφέρουν υπέρ των σκοπών της ποσό τουλάχιστον 20.000,00 Ευρώ ή ίσης αξίας είδος και ευεργέτες τα πρόσωπα που προσφέρουν τουλάχιστον 50.000,00 Ευρώ ή ίσης αξίας είδος. Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ.
 2. Η Γενική Συνέλευση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., μπορεί να απονέμει με απόφασή της τον τίτλο του επιτίμου προέδρου ή μέλους σε πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ομοσπονδία για την επίτευξη των σκοπών της ή στο άθλημα της άρσης βαρών ή γενικά στον αθλητισμό.

ΑΡΘΡΟ  32

ΑΣΑΦΕIΕΣ – ΜΗ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ  ΠΕΡIΠΤΩΣΕIΣ

Σε περίπτωση ασάφειας του παρόντος καταστατικού, καθώς και για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μέσα στο πλαίσιο της κείμενης Νομοθεσίας περί αθλητικών σωματείων και του Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 33

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα τρία (33) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας της 18ης Νοεμβρίου 2018 και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από τη νόμιμη δημοσίευσή του στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας.

   Αθήνα,  18  Νοεμβρίου  2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Γ.Σ.                                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΗΣ  Γ.Σ.

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΕΛΗΣ                                                   ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΡΑ

 

Ακριβές  αντίγραφο

ΑΘΗΝΑ  9/1/2019

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.  ΤΗΣ  Ε.Ο.Α.Β.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ                                           ΦΩΤΗΣ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


ΔΗΜΟΦΙΛΗ